KALENDARZ AKADEMICKI


Zarządzenie Rektora UŁ nr 75 z dnia 27.04.2016 w sprawie: podziału roku akademickiego 2016/2017

W sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 22 Statutu UŁ z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz § 25 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego Uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

I semestr (zimowy) trwa od 1 października 2016 r. do 19 lutego 2017r.

1) Centralna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 3 października 2016 r.

2) Wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się 30 września i 1 października 2016r.

3) Zajęcia rozpoczynają się 4 października 2016 r. i trwają do 22 stycznia 2017 r.

4) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

– 31 października – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne);

– od 23 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. – wakacje zimowe;

– od 6 lutego do 12 lutego 2017 r. – przerwa międzysemestralna.

5) Wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:

a) od 23 stycznia do 5 lutego 2017  r. – zimowa sesja egzaminacyjna;

b) od 13 lutego do 19 lutego 2017 r. – zimowa sesja poprawkowa.

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.
II semestr (letni) trwa od 20 lutego do 30 września 2017 r.

1) Zajęcia rozpoczynają się 20 lutego i trwają do 11 czerwca 2017 r.

2) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

– od 13 do 18 kwietnia 2017r . – wakacje wiosenne;

– 2 maja – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne);

– 24 maja – dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne);

– jeden piątek w maju może zostać ogłoszony dniem rektorskim z okazji Juwenaliów.

3) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 18 czerwca 2017 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi dniami wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

4) Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 12 do 30 czerwca 2017 r.

5) Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na miesiąc wrzesień ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

6) Od 1 lipca do 30 września 2017 r. trwa przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.

§ 2

Praktyki pedagogiczne ciągłe rozpoczynają się odpowiednio 20 lutego 2017 r. lub 11 września 2017 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne następuje po zakończeniu praktyk.

§ 3

1) Liczba poszczególnych dni tygodnia w I i II semestrze w roku ak. 2015/ 2016 wynosi:
w I semestrze:

Pn Wt Śr Czw. Pt Sb Nd
12 14 15 15 12 14 14

w II semestrze:

Pn Wt Śr Czw. Pt Sb Nd
14 14 14 15 15 (14) 15 14

2) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ustala terminy zajęć tak, aby zajęcia z poszczególnych przedmiotów zostały zrealizowane zgodnie z planem studiów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel