dr hab. Piotr Gryglewski, prof UŁ


piotr

e-mail:  piotrgryglewski@uni.lodz.pl

Od 1992 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Sztuki UŁ (później Katedra Historii Sztuki), od 2000 zajmował stanowisko adiunkta. W 2016 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, stopień doktora uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w 2000. w 2013 Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała mu tytuł doktora habilitowanego.

Laureat stypendiów Fundacji Lanckorońskich (Rzym 2006) i ”Janineum Institut” (Wiedeń 2006, 2007). Od 2002 współredaktor serii wydawniczej „Sztuka Polskie Środkowej”. Nagroda w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa (2003) za pracę opublikowaną, nagroda naukowa Retora (2015). Członek SHS, ŁTN, redaktor serii „Sztuka Polski Środkowej”, redaktor naczelny czasopisma „TECHNE”.

W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na zagadnieniach z zakresu historii architektury i sztuki nowożytnej, zajmuje się badaniami związków zachodzących pomiedzy światem ideii a formami artystycznymi. Szczególne miejsce zajmuje w nich problematyka historycznych uwarunkowań i ich wpływu na fundacje artystyczne. Zainteresowania te dotyczą  głównie początków epoki nowożytnej i zmian jakie zachodziły w XVI i XVII w. Doświadczenia badacza sztuki nowożytnej wykorzystuje również w odniesieniu do zabytków łódzkiej architektury XIX i XX w.

Prowadzi dla studentów wykłady i kursy monograficzne z historii sztuki polskiej i powszechnej nowożytnej, jest opiekunem seminarium magisterskiego.

Od 1 X 2016 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Sztuki UŁ, od 1 X 2018 pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii Sztuki UŁ.

 

Ważniejsze publikacje:

Monografie

 • Vetusta monumenta. Szlacheckie mauzoleum od poł. XV w. do XVII w., Łódź 2002.
 • De Sacra Antiquitate. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku, Warszawa 2012.
 • współautorstwo z R. Wróbel, A. Ucińska – Łódzkie budynki 1945-1970, Łódź 2009.
 • współautorstwo z K. Stefański – Willa Leopolda Kindermanna, Łódź 2009. (K. Stefański)
 • współautorstwo z Z. Bania, A. Bender, J. Talbierska – Sztuka polska. Wczesny i dojrzały barok (XVII wiek), Warszawa 2013.

 

Artykuły

 • Brzezińskie mauzoleum rodziny Lasockich, [w:] Sztuka Polski Środkowej – studia. Architektura nowożytna, Łódź 2000.
 • The Structure of a Region and its Architectural Landscape, Art Inquiry, vol. XIII, 2002, s.139-150.
 • Siedmioboczna kaplica Różańcowa w Burzeninie, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Sztuka nowożytna i nowoczesna, Łódź 2007, s. 20-34.
 • Fundacja kościoła św. Mateusza w Pabianicach jako przykład oddziaływania architektury nowożytnej katedry płockiej, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku. Fundator i dzieło cz. III, t. VIII, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2007, wyd. TN KUL, s. 117-139.
 • recenzja – Meinrad von Engelberg, Renovatio Ecclesiae. Die „Barockisierung“ mittelalterlicher Kirchen, Recenzja, BHS, t.69, 2007, z.1-2, s. 139-147.
 • Przykłady wykorzystania schematów dekoracyjnych rezydencji nowożytnych w łódzkich wnętrzach fabrykanckich, [w:] Sztuka w Łodzi (5). W fabryce, salonie, teatrze i kawiarni – łódzkie wnętrza XIX i XX wieku, Łódź 2008, s. 51-60.
 • Architektoniczny kontekst ceremoniału dworskiego w końcu XVII i na początku XVIII wieku na przykładzie wiedeńskiej rezydencji księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku. Ceremoniał i obyczaj w XVI-XVIII wieku, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2008, s. 79-93.
 • Między „sacrum” a doczesnością. Przykłady fundacji sanktuariów z terenów Polski Środkowej, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku. Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku, red. I. Rolska-Boruch, t. 10, Lublin 2010, s. 67-83.
 • Dawna kolegiata w Wolborzu – fazy rozbudowy, [w:] Architektura znaczeń, Warszawa 2011, s. 76-89.
 • Na pograniczu dzielnic. Architektura sakralna ziemi wieluńskiej w XVII wieku – wybrane problemy, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, Wrocław 2011, s. 143-154.
 • Oddziaływanie nowożytnej katedry płockiej na przemiany w polskiej architekturze sakralnej w XVI w. – uwag kilka, [w:] Sztuka Polski Środkowej. t. V, Sztuka nowożytna i nowoczesna, Łódź 2011, s. 27-48.
 • „Innowacje” i „zapóźnienia. Uwagi na marginesie badań nad architekturą polską XVI wieku, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. XI. Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej, red. I. Rolska, K. Gombin, Lublin 2013, s. 7-29.
 • Centra i peryferia z perspektywy badań regionalnych, [w:] Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki, Łódź 2013, s. 109-124.
 • Potrydenckie przemiany w architekturze sakralnej. Uwagi na przykładzie zabytków z obszarów centralnej Polski, [w:] Sztuka po Trydencie, K. Kuczman , A. Witko, 2014, s. 419-446.
 • Recepcja nowożytnych form ornamentalnych w epoce historyzmu na przykładzie wybranych dekoracji architektonicznych w Łodzi (1870-1900), [w:] Ornament i dekoracja, red. J. Daranowska-Łukaszewska, A. Dworzak. A. Betlej, Kraków 2015, s. 167-181.
 • Czy kopuły powinny wirować? Uwagi o dekoracjach sklepień w polskich kaplicach kopułowych w XVI i na początku XVII wieku, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 12, Lublin 2016, s. 145-168.
 • Problem przemian kontekstu krajobrazowego i funkcjonalnego wybranych budowli rezydencjonalnych jako od okresu nowożytnego do współczesności, [w:] Historia, konserwacja, rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich, Łódź 2016, s. 51-68.
 • Fundacje artystyczne biskupów krakowskich na terenach Polski środkowej w XV-XVII wieku, [w:] Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, red. M. Walczak, Kraków 2016, 191-202.
 • Nowożytne wyobrażenie patrona krawców i sukienników. Święty Homobonus z Cremony na nieznanym obrazie z kościoła parafialnego w Brzezinach, [w:] Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 283-298.
 • Kościół w Konopnicy. Architektura i jej kontekst, [w:] Konopnica. Studia archologiczno-historyczne, Łódź 2017, s. 79-93.
 • The Department of Art History at the University of Łódź and the research into the avant-garde movement, „Art Inquiry. Recherches sur les arts”, 19(2017), s. 13-16.