dr Julia Sowińska-Heim


????????????????????????????????????
e-mail: julia.sowinska@uni.lodz.pl

 

Dr Julia Sowińska-Heim – historyk sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Zainteresowania badawcze dr Julii Sowińskiej-Heim koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach adaptacji do nowej funkcji dziedzictwa architektonicznego. Problemy te analizowane są w szerszym kontekście procesów ponownego definiowania i reinterpretacji zarówno poszczególnych realizacji architektonicznych, jak i większych obszarów przestrzeni miejskiej. Ważny aspekt stanowi tu również rola architektonicznych artefaktów w budowaniu poczucia tożsamości zbiorowej w nowych realiach politycznych, społecznych i kulturowych. Odrębny ważny nurt badawczy dotyczy audiodeskrypcji dzieł sztuki i udostępniania dziedzictwa kulturowego osobom z dysfunkcjami wzroku.

Kuratorka licznych wystaw prezentujących dzieła zarówno polskich jak i zagranicznych artystów takich jak m.in. Gennaro Scarpetta (Włochy), Richard Bilan (Francja), Theodoros Iliadis (Grecja), Friedrich Iwan, prof. Stanisław Baj, prof. Andrzej Bartczak, prof. Roman Banaszewski, prof. Bronisław Chromy, czy operator filmowy prof. Ryszard Lenczewski.

Ważniejsze informacje:

Członkini międzynarodowej komisji eksperckiej belgijskiej fundacji badawczej The Research Foundation – Flanders (FWO), wiceprzewodnicząca Komisji stałej ds. wizerunku centrum Łodzi Komitetu Rewitalizacji powołanego przez Prezydenta Miasta Łodzi. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich. Współpracuje m.in. z grupą naukową „Proxectos e Estudos Sobre Patrimonio Cultural / Project and Studies on Cultural Heritage” (Departamento de Historia da Arte, Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania), oraz „TRACE – adaptive reuse of heritage” (Faculty of Architecture and Arts, Hasselt University, Belgia).

Badania prowadziła m.in. w ramach zagranicznego grantu naukowego ‘Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen’ (2016 r.) i kontynuowała w czasie stażu oraz indywidualnego grantu badawczego „Special Research Fund (Bijzonder Onderzoeksfonds, BOF)” przyznanego przez belgijski Universiteit Hasselt (2017 r.). W okresie 01.07.2017 – 30.06.2018 pełniła funkcję „voluntary research assistant” na Universiteit Hasselt (Belgia).

Za projekty naukowo-badawcze nagrodzona została Nagrodą Specjalną LUMEN 2017 (Leaders in University  Management), oraz wyróżnieniem „Łódzkie Eureka 2017” przyznanym przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego (wraz z prof. Anetą Pawłowską i dr Anną Wendorff).

Za cykl publikacji Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołową pierwszego stopnia (2017 r.).

 

Julia Sowińska-Heim, PhD – art historian, employed at the position of Assistant Professor at the Department of Art History of the University of Lodz.

Focuses her research interest mainly on transformations taking place in the architectural tissue of a socialist and post-socialist city. The problems are included in a broader context of processes of redefinition and reinterpretation of both individual architectural productions and larger areas of urban space. An important aspect is also the role of architectural artefacts in creating a sense of collective identity in the new political, social and cultural reality. Another important research area concerns audiodescription of pieces of art and the making cultural heritage available to people with visual impairments.

A curator of numerous exhibitions which preseting works by both Polish and foreign artists, such as Gennaro Scarpetta (Italy), Richard Bilan (France), Theodoros Iliadis (Greece), Friedrich Iwan, prof. Stanisław Baj, prof. Andrzej Bartczak, prof. Roman Banaszewski, Prof. Bronisław Chromy, or a film operator, Ryszard Lenczewski.

Important information:

A member of the international expert committee of the Belgian Research Foundation – Flanders (FWO), vice-president of the standing commission on Łódź centre of the Revival Committee appointed by the President of the City of Łódź. A scholarship holder of the Lanckoronski Foundation. Cooperates, among others, with the academic group “Proxectos e Estudos Sobre Patrimonio Cultural/Project and Studies on Cultural Heritage” (Departamento de Historia da Arte, Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania) and “TRACE – adaptive reuse of heritage” (Faculty of Architecture and Arts, Hasselt University, Belgium).

She has carried out the research, among others, within the framework of the foreign scientific grant ‚Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen’ (2016) and continued it during the internship and the individual research grant ‚Special Research Fund (Bijzonder Onderzoeksfonds, BOF)’ awarded by the Belgian Universiteit Hasselt (2017). From 01/07/2017 to 30/06/2018, she was a voluntary research assistant at Universiteit Hasselt (Belgium).

She received the LUMEN 2017 Special Award (Leaders in University Management) and the “Łódź Eureka 2017” distinction awarded by the Council for Higher Education and Science under the President of the City of Łódź for outstanding scientific achievements for development of Łódź as a research and academic centre (together with Prof. Aneta Pawłowska and Anna Wendorff, PhD).

She received the University of Lodz President’s 1st Level Team Award (2017) for a cycle of publications “Audiodescription of pieces of art. Methods, problems, examples”.

 

 

Wybrane publikacje / Selected publications:

Monografie i redakcje:

 

 • Forma i sacrum. Współczesne kościoły Górnego Śląska,Wyd. Neriton, Warszawa 2006.

 

 • Audiodeskrypcja dzieł sztuki – metody, problemy, przykłady, Wyd. UŁ, Łódź 2016 (współautor: Aneta Pawłowska).

 

 • Afryka i (post)kolonializm, red. Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim, Wyd. UŁ, Łódź 2016.

 

 • Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność, red. Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim, Wyd. UŁ, Łódź 2016.

 

Artykuły naukowe:

 • Community initiatives as a catalyst for regeneration of heritage sites: vernacular transformation and its influence on the formal adaptive reuse practice, „Cities”, 2018, vol. 78, s. 128-139 (B. Plevoets, J. Sowińska-Heim). IF 3.5.
 • Audiodescription of artworks in university-level teaching – problems and issues, „Journal of Human Dignity and Wellbeing” (JOHDAW), 2017, no 2 (4), s. 99-110 (A. Pawłowska, J. Sowińska – Heim).
 • History of Construction of the New Building of the Museum of Art in Łódź in the Context of a Political Situation, „West Bohemian Historical Review”, 2016, VI, no 2, s. 293-308 (lista ERIH+).

 

 • Łódzka rewitalizacja i nowe dyskursy tożsamościowe, „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture”, 2016, no 5, s. 51-62 ( Kuźma, J. Sowińska – Heim).
 • A post-socialist city: a “turn” in shaping architectural image of the city at the turn of the 19th and 20th centuries. The case of Łódź,„Art Inquiry. Recherches sur les Arts”, 2015, vol. XVII (XXVI), s. 251-272.
 • Transformation of tradition. Polish basilicas after the Second Vatican Council, „Revista de Investigacion Cientifica. Pragma, Espacio Y Comunicacion Visual”, 2015, no 13, s. 24-36.
 • The urban space in Lodz as an archive. Material traces of Construction in Process, „Sztuka i Dokumentacja ! Art and Documentation”, 2015, nr 12, s. 53-65.
 • Artystyczne i naukowo-dokumentacyjne podróże po łódzkim „Manhattanie”, „Sztuka i Dokumentacja ! Art and Documentation”, 2014, nr 11, s. 55-62.
 • Margins and marginalizations in a post-socialist urban area. The case of Łódź, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts, vol. XVI (XXV), 2014, s. 297-312.
 • Conversions and redefinitions – architecture and identity of a place, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts”, 2013, vol. XV (XXIV), s.191-205.
 • A kurgan grave or an orange squeezer? A matter of personal preference, “Art Inquiry. Recherches Sur Les Arts”, 2010, vol. XII (XXI), s.169-186.
 • Searching for the Form and Sacrum in the Contemporary Church Architecture, “Sacrum et Decorum. Materials and Studies on the History of Sacred Art”, 2008, R. I, s. 58-72.
 • Expression and individualism in sacred buildings of Stanislaw Niemczyk, “Art Inquiry. Recherches Sur Les Arts”, 2007, IX (XVIII), s.175-194.

 

Rozdziały w monografiach naukowych:

 • Adaptation of post-industrial cultural heritage to new cultural functions. Example of Genk and Łódź, [w:] Keeping alive the spirit of the place. Adaptivereuse of heritage with ‚symbolic value’, red. D. Fiorani, L. Kealy, S.F. Musso, EAAE – European Association for Architectural Education, Hasselt-Belgium 2017, s. 293-304.
 • Łódź as the creative city: cultural industries and the process of urban revival, [w:] Heritage and the City, red. R. Kusek, J. Purchla, International Cultural Centre, Kraków 2017, s. 217-238.
 • Wizje nowoczesnego miasta w projektach centrum Łodzi z lat 60. XX wieku [w:] Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja, red. J. Sołtysik, R. Hirsch, Urząd Miasta Gdyni, Gdynia 2017, s. 239-245.
 • Awangardowa kolekcja w czasach socrealizmu. Polityka programowa Muzeum Sztuki w Łodzi w latach 50. XX wieku, [w:] Socrealizmy i modernizacje, red. A. Sumorok, T. Załuski, Wyd. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź 2017, s. 506-532 (J. Sowińska – Heim, P. Kurc-Maj).
 • Współczesny wizerunek Łodzi – reinterpretacje i metamorfozy, [w:] Inspiracje – Metamorfozy – Refleksje. Sztuka w Łodzi 7, red. K. Stanilewicz, Ł. Sadowski, A. Sumorok, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Łodzi, Łódź 2017, s. 33-62.
 • Santuarios de la ciudad contemporánea. Nuevas funciones de las iglesias antigas [w:] Santuarios Contemporáneos. O expresión arquitectónica de una sociedad, red. M. C. Valerdi Nochebuena, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 2016, s. 364-384.
 • Sztuka awangardowa w dziewiętnastowiecznej fabryce, [w:] Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. A Pawłowska, E. Jedlińska,   Stefański, Łódź 2016, s. 419-436.
 • Współczesna architektura kontynentu afrykańskiego w kontekście budowania kulturowej tożsamości, [w:] Afryka i (post)kolonializm, red. P. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Wydawnictwo UŁ 2016, Łódź, s. 191-209.
 • Afryka i (post)kolonializm. Wprowadzenie [w:] Afryka i (post)kolonializm, red. J. Sowińska-Heim et al., Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, s. 7-24 (P. Pawłowska, J. Sowińska-Heim).
 • Afryka – tradycja czy nowoczesność? Wprowadzenie [w:] Sztuka Afryki. Afrykańska

tradycja – afrykańska nowoczesność, Wyd. UŁ, Łódź 2016, s. 9-18 (P. Pawłowska, J. Sowińska-Heim).

 • Multisensoryczna percepcja architektury. Audiodeskrypcja wnętrz pałacu Izraela Poznańskiego w świetle aktualnych doświadczeń europejskich [w:] Historia – konserwacja – rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich. Prace dedykowane pamięci Profesora Leszka Kajzera, Katedra Historii Sztuki Uniwersytet Łódzki; Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Łódź 2016, s. 191-206 (P. Pawłowska, J. Sowińska-Heim).
 • Niewidomi w świecie sztuki. Pozawizualna percepcja dzieł plastycznych [w:] Sztuka Polski Środkowej. Studia T. VI, Łódź 2016, s. 233-242 (P. Pawłowska, J. Sowińska-Heim).
 • Culture and nature: The language of symbols and nature in the oeuvre of the contemporary Polish architect, Marek Budzynski, [w:] An introduction to sustainability and aesthetics: the arts and design for the environment, red. C. Crouch, N. Kaye, J. Crouch, Boca Raton: BrownWalker Press, USA 2015, s. 175-186.
 • Architektura Łodzi – próby reinterpretacji i tworzenia nowego wizerunku miasta po 1989 r., [w:] Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014, red. Irena Kossowska, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 338-353.
 • Zagadnienia architektoniczne oraz przestrzenne usytuowanie w strukturze miasta kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Łodzi, [w:] Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i Sztuka, G. Ryba, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s.109 – 119.
 • Współczesne kościoły Pabianic, [w:] Kościoły naszych czasów idea a rzeczywistość. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?, SARP O/Kielce, Kielce 2014, s. 34-43.
 • Architecture and nature. Projects and productions of a Polish architect, Marek Budzyński – selected examples [w:] Paper Proceedings of International Conference on Architecture, Engineering and Urban Development, P. Patabendi, D. Das, International Center for research and Development, Sri Lanka, Malabe 2013, s. 113-124.
 • Regionalne ambicje a rzeczywistość centralnego planowania. Trudna historia budowy nowego gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi, [w:] Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki, red. P. Gryglewski, K. Stefański, R. Wróbel, Wyd. Księży Młyn, Łódź 2013, s. 209-228.
 • The identity of a city. Modern conversion of Karol Scheibler`s post-industrial “empire” in Lodz, [w:] Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas. The 1st Virtual International Conference, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, Slovak Republic 2012,         1240 – 1245.
 • O ekspresji i indywidualizmie w budowlach sakralnych Stanisława Niemczyka, [w:] Architektura znaczeń, red. A. S. Czyż, ks. J. Nowiński, M. Wiraszka, Instytut Historii Sztuki UKSW, Warszawa 2011, s. 214-225.
 • Architektura a ideologia. Rzym totalitarny, [w:] Sztuka w kręgu władzy, red. E. Pilecka, K. Kluczwajd, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2009, s. 379-394.
 • Polska posoborowa architektura sakralna – nowoczesność i tradycja, [w:] Tradycja a nowoczesność, red. E. Woźniak, Łódź 2008, s. 321-328.
 • Współczesne wnętrza łódzkich świątyń, [w:] Sztuka w Łodzi (5). W fabryce, salonie, teatrze i kawiarni – łódzkie wnętrza XIX i XX wieku,  red. M. Wróblewska-Markiewicz, A. Lorenc-Karczewska, K. Biłas, E. Szelągowska, Łódź 2008, s.113-124.
 • Najnowsza architektura sakralna Łodzi. Wybrane zagadnienia i problemy, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Sztuka nowożytna i nowoczesna, red. K. Stefański, E. Kubiak, P. Gryglewski, Łódź 2007, s. 151-161.
 • Sposoby kreowania otoczenia budowli sakralnej i jego oddziaływanie na odbiorcę, [w:] Samotność oswojona przez sztukę. Pedagogiczne rozważania i doświadczenia, red. M. Zalewska – Pawlak, Łódź 2007, s. 51-60.
 • Religijne misterium a przestrzenna kompozycja wnętrz współczesnych świątyń, [w:] Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych, red. W. Baluch, M. Lachman, D. Łarionow, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 385-400.
 • Malarskie wizje zmagań Jakuba z aniołem, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, T. 3, red. Jolanta Ługowska, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2006, s. 330-337.
 • Rola światła naturalnego w kreowaniu formy i przestrzeni architektonicznej współczesnych kościołów, [w:] Budownictwo sakralne i monumentalne, Politechnika Białostocka, Białystok 2004, s.347-354.