dr Paulina Sztabińska


P. Sztabinska

e-mail: paulina.sztabinska@uni.lodz.pl

Absolwentka Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona tamże na stanowisku asystenta od 2003 roku. W 2008 roku obroniła na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie pracę doktorską pt. Sztuka geometryczna a postmodernizm napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Lechosława Lameńskiego. Od 2008 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Sztuki. Prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki XX wieku powszechnej
i polskiej oraz technik sztuk plastycznych.
Zainteresowania naukowe: sztuka nowoczesna i współczesna ze szczególnym uwzględnieniem nurtu abstrakcji geometrycznej, estetyka współczesna.

Członkini Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członek Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

 •  Imiona własne sztuki łódzkiej. Współczesne malarstwo, grafika, rzeźba i twórczość intermedialna / Proper names in the art of Łódź. Contemporary painting, graphic arts, sculpture and intermedia, [współredaktorka wraz z G. Sztabińskim i współautorka wraz z G. Sztabińskim, E. Wojtyniak – Dębińską i T. Załuskim], ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2008.
 • Geometria a natura. Polska sztuka abstrakcyjna w drugiej połowie XX wieku, Neriton, Warszawa 2010.
 • Sztuka geometryczna a postmodernizm, Neriton, Warszawa 2011.

Wybrane artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

 • Malarstwo geometryczne jako przekraczanie miejsca malarstwa, „Dyskurs. Pismo naukowo-artystyczne ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu” 2009, nr 9, s. 131-147.
 • Spaces of Freedom: the Role of Geometry in Land Art, „Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2009, nr XI (XX) , s. 243-264.
 • Zmiany relacji między artystą, dziełem a odbiorcą w sztuce współczesnej, „Sztuka i filozofia” 2010 nr 36, s. 81-90.
 • The Minimalist Allergy to Art, “Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2010, nr XII (XXI), s. 91- 108.
 • Przestrzenny kontekst sztuki performance w: Przestrzenie późnej nowoczesności, red. I. Lorenc, M. Salwa, Oficyna, Łódź 2011, s. 211-220.
 • Geometric art and the idea of belonging, “Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2011, nr XIII (XXII), s. 231-250.
 • Performative spaces in Polish contemporary art, “Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2012, nr XIV (XXIII), s. 165 – 183.
 • Płynne doświadczenia i potrzeba pamięci, „Zeszyty artystyczne”, kwiecień 2013, s. 109-115.
 • Performatywny charakter twórczości Mirosława Bałki, w: Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, wydawnictwo Libron, Kraków 2013, s. 333-344
 • Dokumentacja, ślad i kreacja artystyczna – „Sztuka i Dokumentacja” 2014, nr 10, s. 75-82.
 • Czy sztuka abstrakcyjna może być performatywna?, „Dyskurs” 2014, nr 18, s. 134-146.
 • Contemporary artist and the notion of center and periphery, “Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2014, vol. XVI, s. 45-56.
 • The performative turn in the visual arts. The art of Paul Klee, „Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2015, vol. XVII (XXVI), s. 129 – 144.
 • Jak działa niebieska linia? Problem performatywnego charakteru twórczości Edwarda Krasińskiego, w: Teatr, Teatralizacja, Performatywność, red. T. Pękala, wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 255-275.
 • Życie w obrazie. O koncepcji malarskiej Wassilego Kandinsky’ego, w: Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. A. Pawłowska, E. Jedlińska, K. Stefański, wyd. UŁ, Łódź 2016, s. 283-301.
 • Performance art, performativity and the issue of neomodernism, “Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2016, vol. XVIII (XXVII), s. 161-176.
 • Dwie performatywne strategie aktywizacji przestrzeni miejskiej (na przykładzie wybranych prac Joanny Rajkowskiej), „Kultura i Historia” 2016 nr 30, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/biezacy-numer/kultura-i-historia-nr-302016 (tekst: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5957) dostęp: 05.04.2017
 • Zagadnienie autonomii w performatywnej koncepcji sztuki, w: Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura, red. T. Pękala, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 329-340.
 • Digital performance and avant-garde artistic distinctions, “Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2017, vol. XIX (XXVIII), s. 257- 272.
 • Widmowe wędrowanie. Refleksje na przykładzie prac Paula Klee i Wacława Szpakowskiego, „Filo-Sofija” nr 38, 2017/3, s. 59-66.
 • Ontologia performansu a performatywność sztuk plastycznych, w: „Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce”, red. T. Pękala, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 103-113