dr Alina Barczyk

e-mail:  alina.barczyk@uni.lodz.pl

http://lodz.academia.edu/AlinaBarczyk

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie dysertacji „Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury” (promotor: prof. UŁ dr hab. T. Bernatowicz; recenzenci: dr hab. Andrzej Betlej, prof. IS PAN dr hab. Jakub Sito). Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Laureatka m. in. „Nagrody Naukowej Rektora UŁ” (2018), Medalu „Alumno Laude Dignissimo” (2018), „Nagrody Rektora UŁ” (2017), „Wyróżnienia za działalność doktorancką na rzecz UŁ” (2016), „Nagrody Fundacji UŁ za najlepszą prace magisterską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ” (2015) oraz dwóch Medali UŁ „Za Chlubne Studia” (2013, 2015). Trzykrotnie otrzymała „Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe”.

Wykonawca merytoryczny w grancie NPRH „Wspólne dziedzictwo polsko-saskie. Polonica w zbiorach rysunków architektonicznych z XVIII w. w Dreźnie”, realizowanym w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat „Europass-Mobility: Job-related, language skills and competences acquired” uzyskała podczas międzynarodowego stażu, zrealizowanego w 2008 roku w Caldas da Rainha w Portugalii.

W swoich badaniach podejmuje zagadnienia dotyczące architektury XVII-XVIII wieku, dziejów rodu Mniszchów, programów funkcjonalno-ideowych rezydencji magnackich oraz sztuki czasów saskich. Szczególną uwagę poświęca nowożytnej architekturze Warszawy. Swoje zainteresowania wiąże również z teologią i egzegezą XVI-XXI wieku oraz wymową ideową sztuki potrydenckiej.

Sekretarz naukowy półrocznika Katedry Historii Sztuki UŁ „TECHNE. Seria nowa”. Członek Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

– Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (stanowiące część International Society for Eighteenth-Century Studies)

– Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Łódzki

Wybrane publikacje:

– monografia:

Pałac w Dęblinie. Inwentarze z czasów Michała Jerzego Wandalina Mniszcha, Kraków 2017.

– wybrane artykuły naukowe:

„Z wyrażeniem herbów kolligatów…”. Motywy radziwiłłowskie w dekoracji architektonicznej i wyposażeniu pałacu wiśniowieckiego w drugiej połowie XVIII stulecia, [w:] Między architekturą nowoczesną a tradycyjną […] między konstrukcją a formą. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, D. Rutkowska-Siuda, Łódź 2020, s. 244-259.

Pałac „jakoż nigdzie w Polsce nie masz”. Saskie inspiracje w architekturze warszawskiej rezydencji marszałka wielkiego koronnego Józefa Wandalina Mniszcha, „Biuletyn Historii Sztuki” 2019, t. 81/3, s. 415-440.

Program funkcjonalno-ideowy zamku w Laszkach Murowanych w XVIII wieku, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku XIV. Twórca i dzieło, red. I. Rolska, Lublin 2019, s. 175-198.

„Wizyja pałacu w Warszawie na ulicy Miodowej”. Architektura i wyposażenie rezydencji w czasach Jana Karola Mniszcha, [w:] Residentiae tempore belli et pacis. Materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych , red. P. Lasek, P. Sypczuk, Warszawa 2019, s. 15-40.

Ołtarze kościoła pocysterskiego w Lądzie, a zagadnienie śląskich wpływów artystycznych w Rzeczypospolitej, [w:] Lenda novi aevi, red. J. Nowiński, Ląd-Poznań-Warszawa 2019, s. 50-73 [Alina Barczyk, Jakub Sito]

Książe, „co krajowi byt swój poświęcił”. Portrety IX ordynata Ołyckiego, pułkownika Dominika Hieronima Radziwiłła (1786–1813), [w:] „Олика та Радзивілли в історії України, Польщі й Білорусі”, Łuck 2018, s. 53-66.

Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie. Forma architektoniczna i jej geneza = The Embassy of the Kingdom of Belgium in Warsaw. Architectural forms and their origin, [w:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy, red. M. Kępiński, S. Latocha, K. Schatt-Babińska, Łódź 2016, s. 95-107.

Architektura kościoła pobernardyńskiego w Świętej Annie koło Przyrowa. Kompozycja brył i struktura wnętrza, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Studia T. VI, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2016, s. 79-96.

Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku. Źródła do dziejów architektury i wyposażenia, [w:] Historia – konserwacja – rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich. Prace dedykowane pamięci Profesora Leszka Kajzera, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 99-119.

Kaplica Świętej Anny w kościele pobernardyńskim koło Przyrowa. Program ideowy wystroju, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, t. XXII/2 (44), 2015, s. 101-121.

The Oldest Church in Częstochowa in the Context of Secular and Clerical Patronage, [w:] Ars et Scientia. T. 5, red. K. Stefański, Łódź 2014, s. 5-14.

Architektura i wyposażenie kościoła pw. św.św. Rocha i Sebastiana w Częstochowie. Zarys dziejów, „Almanach Częstochowy” 2012, s. 95-119.