prof. dr hab. Krzysztof Stefański


nr 1

e-mail:  krzysztof.stefanski@uni.lodz.pl

Absolwent Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1989 obronił na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pracę doktorską „W poszukiwaniu stylu narodowego. Polska architektura sakralna 1880-1925” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Świechowskiego. W 1996 otrzymał stopień doktora habilitowanego uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej na podstawie książki „Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821-1914” (Łódź 1995), w 2005 tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1982-1992 pracownik Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w Zakładzie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Od 1992 zatrudniony w Zakładzie Historii Sztuki, przekształconym w 1997 w Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2009-2016 jej kierownik. Od 2018 kierownik Katedry Historii Architektury w Instytucie Historii Sztuki UŁ. Prowadzi zajęcia z zakresu architektury polskiej i powszechnej XIX i XX w., kursy analityczno-specjalizacyjne oraz seminarium magistersko-doktoranckie. Zainteresowania naukowe: architektura polska i powszechna XIX i XX w., architektura sakralna, sztuka Łodzi, sztuka sepulkralna.

Członek Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego – Wydział Sztuki i Nauk o Sztuce, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi, współzałożyciel Towarzystwa Opieki na Starym Cmentarzem w Łodzi – obecnie członek Rady Rewizyjnej, współzałożyciel Fundacji na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi – obecnie przewodniczący Rady Fundacji, współzałożyciel Fundacji „Lux pro Monumentis” organizującej cykliczne Festiwale Światła – obecnie członek Zarządu Fundacji, członek redakcji serii wydawniczej „Sztuka Polski Środkowej” oraz pisma „Art Inquiry. Recherches sur les arts”, w latach 2014-2018 redaktor naczelny pisma „TECHNE/ΤΕΧΝΗ. Pismo Łódzkich Historyków Sztuki”. Zaangażowany w działania na rzecz ochrony i ratowania łódzkich zabytków.

Najważniejsze publikacje:

 • Architektura polska 1949-1956, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1982, z.1-2.
 • Berliner Architektur in  Lodz  zu  Beginn  des 20.Jahrhunderts,  „Architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst/Journal of the History of Architecture“ [Karlsruhe-New Haven], 1991,  nr 2.
 • Stary Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Łodzi, Łódź 1992
 • Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821-1914, Łódź 1995
 • Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź 2000 (II wydanie 2002)
 • Atlas architektury dawnej Łodzi, do 1939 r., Łódź 2003 (II wydanie 2008)
 • Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2005
 • Architektura historyzmu na ziemiach polskich, Łódź 2005
 • Łódzkie synagogi. Wirtualne dziedzictwo „zaginionej dzielnicy” [współautorstwo: Rafał Szrajber], Łódź 2009
 • Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 r.), Łódź 2009
 • Łódzkie wille fabrykanckie, Łódź 2013
 • Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich udział w ukształtowaniu oblicza miasta. Geyerowie, Scheiblerowie, Heinzlowie, Kindermannowie, Łódź 2014
 • Narodziny miasta. Architektura i rozwój przestrzenny Łodzi do 1914 roku, Łódź 2016
 • Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku [współautorstwo: Błażej Ciarkowski], Łódź 2018