prof. dr hab. Krzysztof Stefański


nr 1

e-mail:  k.stefanski@uni.lodz.pl

Absolwent Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1982-1992 pracownik Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechnik Łódzkiej w Zakładzie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. W 1999 obronił na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pracę doktorską „W poszukiwaniu stylu narodowego. Polska architektura sakralna 1880-1925” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Świechowskiego. Od 1992 zatrudniony w Zakładzie Historii Sztuki, przekształconym w 1997 w Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, od 2009 jej kierownik. W 1996 otrzymał stopień doktora habilitowanego uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej na podstawie książki „Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821-1914” (Łódź 1995), w 2005 tytuł profesora nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia z zakresu architektury polskiej i powszechnej XIX i XX w., kursy analityczno-specjalizacyjne oraz seminarium magistersko-doktoranckie. Zainteresowania naukowe: architektura polska i powszechna XIX i XX w., architektura sakralna, sztuka Łodzi, sztuka sepulkralna.

Członek Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego – Wydział Sztuki i Nauk o Sztuce, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi, współzałożyciel i członek Rady Rewizyjnej Towarzystwa Opieki na Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi, współzałożyciel i członek Rady Fundacji na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi, współzałożyciel i członek Rady Fundacji „Lux pro Monumentis”, członek redakcji serii wydawniczej „Sztuka Polski Środkowej” oraz pisma „“Art Inquiry. Recherches sur les arts”, redaktor naczelny pisma „TECHNE/ΤΕΧΝΗ. Pismo Łódzkich Historyków Sztuki”. Zaangażowany w działania na rzecz ochrony i ratowania łódzkich zabytków.


Najważniejsze publikacje:

  • Architektura polska 1949-1956, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1982, z.1-2.
  • Berliner Architektur in  Lodz  zu  Beginn  des 20.Jahrhunderts,  „Architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst/Journal of the History of Architecture“ [Karlsruhe-New Haven] 1991,  nr 2.
  • Stary Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Łodzi, Łódź    1992
  • Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego    rozwoju miasta 1821-1914, Łódź 1995
  • Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź 2000 (II wydanie 2002)
  • Jak zbudowano przemysłową Łódź. Architektura i urbanistyka miasta w latach 1821-1914, Łódź 2001
  • Atlas architektury dawnej Łodzi (do 1939 r.), Łódź 2003 (II wydanie 2008)
  • Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2005.
  • Łódzkie synagogi. Wirtualne dziedzictwo „zaginionej dzielnicy” [współautorstwo: Rafał Szrajber], Łódź 2009
  • Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 r.), Łódź 2009