prof. nadzw. dr hab. Piotr Gryglewski


piotr

e-mail:  piotrgryglewski@uni.lodz.pl

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, od 1992 zatrudniony w Katedrze Historii Sztuki UŁ. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem Prof. Zbigniewa Bani, poświęconej szlacheckim mauzoleom z XVI i XVII w. na obszarach Polski środkowej. Opublikowana wersja pracy została wyróżniona nagrodą w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa (2003). Laureat stypendiów Fundacji Lanckorońskich (Rzym 2006) i ”Janineum Institut” (Wiedeń 2006, 2007). Od 2002 współredaktor serii wydawniczej „Sztuka Polskie Środkowej”. W 2013 Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała mu stopień doktora habilitowanego.

W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na zagadnieniach z zakresu historii architektury i plastyki dawnej, problematyce nowożytnych fundacji artystycznych i uwarunkowaniach historycznych wpływających na przemiany w sztuce XV-XVII w.

Prowadzi dla studentów wykłady i kursy monograficzne z historii sztuki polskiej i powszechnej nowożytnej, oraz objazdy zabytkoznawcze i ćwiczenia inwentaryzacyjne. Jest współopiekunem seminariów licencjackich i magisterskich. Członek SHS i rady redakcyjnej serii „Sztuka Polski Środkowej”.

 

Ważniejsze publikacje:

Monografie

 • Vetusta monumenta. Szlacheckie mauzoleum od poł. XV w. do XVII w., Łódź 2002.
 • De Sacra Antiquitate. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku, Warszawa 2012.
 • współautorstwo z R. Wróbel, A. Ucińska, Łódzkie budynki 1945-1970, Łódź 2009.

Artykuły

 • Brzezińskie mauzoleum rodziny Lasockich, [w:] Sztuka Polski Środkowej – studia. Architektura nowożytna, Łódź 2000.
 • The Structure of a Region and its Architectural Landscape, Art Inquiry, vol. XIII, 2002, s.139-150.
 • Siedmioboczna kaplica Różańcowa w Burzeninie, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Sztuka nowożytna i nowoczesna, Łódź 2007, s. 20-34.
 • Fundacja kościoła św. Mateusza w Pabianicach jako przykład oddziaływania architektury nowożytnej katedry płockiej, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku. Fundator i dzieło cz. III, t. VIII, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2007, wyd. TN KUL, s. 117-139.
 • recenzja – Meinrad von Engelberg, Renovatio Ecclesiae. Die „Barockisierung“ mittelalterlicher Kirchen, Recenzja, BHS, t.69, 2007, z.1-2, s. 139-147.
 • Przykłady wykorzystania schematów dekoracyjnych rezydencji nowożytnych w łódzkich wnętrzach fabrykanckich, [w:] Sztuka w Łodzi (5). W fabryce, salonie, teatrze i kawiarni – łódzkie wnętrza XIX i XX wieku, Łódź 2008, s. 51-60.
 • Architektoniczny kontekst ceremoniału dworskiego w końcu XVII i na początku XVIII wieku na przykładzie wiedeńskiej rezydencji księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku. Ceremoniał i obyczaj w XVI-XVIII wieku, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2008, s. 79-93.
 • Między „sacrum” a doczesnością. Przykłady fundacji sanktuariów z terenów Polski Środkowej, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku. Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku, red. I. Rolska-Boruch, t. 10, Lublin 2010, s. 67-83.
 • Dawna kolegiata w Wolborzu – fazy rozbudowy, [w:] Architektura znaczeń, Warszawa 2011, s. 76-89.
 • Na pograniczu dzielnic. Architektura sakralna ziemi wieluńskiej w XVII wieku – wybrane problemy, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, Wrocław 2011, s. 143-154.
 • Oddziaływanie nowożytnej katedry płockiej na przemiany w polskiej architekturze sakralnej w XVI w. – uwag kilka, [w:] Sztuka Polski Środkowej. t. V, Sztuka nowożytna i nowoczesna, Łódź 2011, s. 27-48.

Prowadzone zajęcia