dr inż. arch. Błażej Ciarkowski


ja_2-300x300

e-mail: bciarkowski@uni.lodz.pl

Architekt i historyk sztuki. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2012 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Sztuki UŁ. Doktor nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. Autor wyróżnionej dysertacji traktującej o działalności Bolesława Kardaszewskiego w kontekście przemian powojennej architektury polskiej. Zainteresowania badawcze koncentruje na powojennej architekturze polskiej, związkach architektury i polityki, a także konserwacji i ochronie dziedzictwa ruchu modernistycznego. Członek PKN ICOMOS i SHS.

Wybrane publikacje:

 • Łódź, która nie powstała, Łódź 2016.
 • Trudne dziedzictwo Łodzi – historyczna narracja w przestrzeni dawnego Litzmannstadt Ghetto, „Przegląd Kulturoznawczy” 2016, nr 1(27).
 • Poszukiwanie nowej tożsamości – koncepcje i strategie rewitalizacji dziedzictwa ruchu nowoczesnego, [w:] Miasto przyjazne mieszkańcom, red. M. Agajew, B.M. Walczak, Łódź 2016.
 • Bolesław Kardaszewski. Architektura i polityka, Kraków 2016.
 • The post-colonial turn and the modernist architecture in Africa , “Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2015, nr XVII (XXVI).
 • Trudne dziedzictwo – ochrona wartości w procesie adaptacji architektury reżimów totalitarnych, [w:] Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków, red. B. Szmygin, Warszawa 2015.
 • Przestrzenie demokracji – architektura władzy we współczesnej Polsce, [w:] Społeczna rola architektury, red. A. Jędrysko, K. Sieńko-Dragosz, Nowy Targ 2015.
 •  Konserwacja i kreacja architektury. Jan Tajchman i  jego działalność, Toruń 2014. [współautor: Justyna Brodzka]
 • Function follows form? – nowe funkcje w obiektach architektury modernistycznej, [w:] Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, red. B. Szmygin, Warszawa 2014.
 • Daniel Libeskind – architekt zaangażowany, „TECHNE – Pismo Łódzkich Historyków Sztuki”, nr 4 (1/2014).
 • Fotografie budynków – simulacrum architektury współczesnej, [w:] Definiowane przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, Monografia 441, Seria: Architektura, red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski, Kraków 2013.
 • Kryterium autentyczności a wartościowanie zabytków architektury modernistycznej [w:] Wartościowanie zabytków architektury, red. B. Szmygin, Warszawa 2013.
 • Postmodernizm a prefabrykacja – wielka płyta w zabytkowym centrum Łodzi, [w:] Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka, red. L. Klein, Warszawa 2013.
 • W centrum wydarzeń czy na peryferiach wiodących nurtów. Polscy architekci w dyskursie architektury światowej po 1945 roku, [w:] Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki, red. P. Gryglewski, K. Stefański, R. Wróbel, Łódź 2013.
 • Wymazywanie pamięci – powojenne metamorfozy łódzkich Bałut, [w:] Metamorfozy przestrzeni. Idea treść forma, red. F. Górski, M. Łaskarzewska-Średzińska, Warszawa 2013.
 • Elementy struktury budynku jako modernistyczny detal – idea, realizacja, destrukcja i modernizacja [w :] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Detal architektoniczny dziś” red. D. Kozłowski, M. Misiągiewicz, „Czasopismo techniczne” zeszyt 15 rok 109, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.
 • Buildings that act – architecture and performance, “Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2012, nr XIV (XXIII).
 • „Nie tylko XIX wiek – dobra kultury współczesnej w Łodzi”, RENOWACJE I ZABYTKI nr 34 (2/2010).
 •  „Wielki problem wielkiej płyty”, ARCHIVOLTA nr 45 (1/2010).
 • „Bolesław Kardaszewski– The   architect of the Post-war Lodz”, DOCOMOMO JOURNAL nr 41 (2/2009).
 • „Niechciane dziedzictwo – koncepcje i strategie rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty”, [w:] „Monografia- Uroda Miasta” z cyklu „Odnowa Krajobrazu Miejskiego – ULAR 4”, red. A. Sulimowska-Ociepka, Wydawnictwo: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej i Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, Gliwice 2009.