dr Julia Sowińska-Heim


????????????????????????????????????
e-mail: julia.sowinska@uni.lodz.pl

Historyk sztuki, od 2004 roku zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim na przemianach zachodzących w architektonicznej tkance współczesnego miasta. Szczególnie interesujące są procesy ponownego definiowania i reinterpretacji zarówno poszczególnych realizacji architektonicznych, jak i większych obszarów przestrzeni miejskiej, zachodzące pod wpływem transformacji ustrojowej, gospodarczej, czy też zmian społecznych. Ważny aspekt stanowi również rola architektonicznych artefaktów w budowaniu poczucia tożsamości zbiorowej w nowych realiach politycznych, społecznych i kulturowych.

Drugi nurt badawczy dotyczy współczesnej  architektury sakralnej.

Kurator licznych wystaw, na których prezentowane były dzieła zarówno polskich jak i zagranicznych artystów takich jak m.in. Gennaro Scarpetta (Włochy), Richard Bilan (Francja), Theodoros Iliadis (Grecja), Friedrich Iwan, prof. Stanisław Baj, prof. Andrzej Bartczak, prof. Roman Banaszewski, prof. Bronisław Chromy, czy operator filmowy Ryszard Lenczewski.

 

Julia Sowińska-Heim PhD – art historian, employed as an Assistant Professor at the Department of Art History of the University of Lodz.

My research interests focus mainly on transformations taking place in the architectural tissue of a socialist and post-socialist city. What I find particularly interesting is processes of redefinition and reinterpretation of both particular architectural productions and bigger areas of urban space, occurring under the influence of political and economic transformations as well as social changes. An important aspect is also a role of architectural artefacts in creating the sense of collective identity in new political, social and cultural reality.

Another study area concerns contemporary sacred architecture.

I am a curator of numerous exhibitions which have showed works by both Polish and foreign artists, such as Gennaro Scarpetta (Italy), Richard Bilan (France), Theodoros Iliadis (Greece), Friedrich Iwan, prof. Stanisław Baj, prof. Andrzej Bartczak, prof. Roman Banaszewski, prof. Bronisław Chromy, or a film operator, Ryszard Lenczewski.

 

Wybrane publikacje / Selected publications:

  • Forma i sacrum. Współczesne kościoły Górnego Śląska, Warszawa: Wyd. Neriton 2006, ss. 194.
  • Expression and individualism in sacred buildings of Stanislaw Niemczyk, “Art Inquiry. Recherches Sur Les Arts”, 2007, Volume IX (XVIII), s.175-194.
  • Architektura a ideologia. Rzym totalitarny, [w:] Sztuka w kręgu władzy, E. Pilecka, K. Kluczwajd (red.), Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2009, s. 379-394.
  • A kurgan grave or an orange squeezer? A matter of personal preference, “Art Inquiry. Recherches Sur Les Arts”, 2010, Volume XII (XXI), s.169-186.
  • Conversions and redefinitions – architecture and identity of a place, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts”, Volume XV (XXIV), 2013, s.191-205.
  • Regionalne ambicje a rzeczywistość centralnego planowania. Trudna historia budowy nowego gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi, [w:] Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki, P. Gryglewski, K. Stefański, R. Wróbel (red.), Łódź 2013, s. 209-228.
  • Architecture and nature. Projects and productions of a Polish architect, Marek Budzyński – selected examples [w:] Paper Proceedings of International Conference on Architecture, Engineering and Urban Development 2013, Sri Lanka, Malabe 2013, s. 113-114.
  • Artystyczne i naukowo-dokumentacyjne podróże po łódzkim „Manhattanie”, „Sztuka i Dokumentacja”, 2014, nr 11, s. 49 – 55.
  • Margins and marginalizations in a post-socialist urban area. The case of Łódź, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts, Volume XVI (XXV), 2014, s. 303-318.
  • Culture and nature: The language of symbols and nature in the oeuvre of the contemporary Polish architect, Marek Budzynski, [w:] An introduction to sustainability and aesthetics: the arts and design for the environment Crouch, N. Kaye, J. Crouch (red.), Boca Raton: BrownWalker Press, USA 2015.