PROGRAMY STUDIÓW


Studia l stopnia

na kierunku historia sztuki trwają 3 lata  (6 semestrów):

Lata I – III (semestry 1-6) obejmują pełny kurs historii sztuki wraz z zajęciami uzupełniającymi. Program studiów na tych latach obejmuje nauczanie z zakresu dziejów sztuki (malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło artystyczne) w pełnym zakresie czasowym, od sztuki starożytnej do sztuki najnowszej, wraz z uwzględnieniem dziejów myśli o sztuce.  Nacisk położony jest na sztukę nowoczesną i współczesną (XIX i: na I roku sztuka starożytna i średniowieczna. Istotnymi dla I roku są przedmioty należące do wstępu do historii sztuki, obejmujące podstawowe informacje z warsztatu naukowego historyka sztuki.  Na drugim roku omawiana jest sztuka nowożytna i sztuka XIX w. W programie I i II roku znajdują się również zajęcia z zakresu ikonografii.  Na roku trzecim omawiana jest sztuka XX w. wraz z uwzględnieniem sztuki najnowszej. Na tymże roku prowadzone są proseminaria przygotowujące uczestników do przyszłej pracy na seminariach magisterskich. Począwszy od II roku, student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej liczby wykładów monograficznych. Istotnym uzupełnieniem zajęć teoretycznych są ćwiczenia terenowe odbywające się po każdym roku studiów w formie kilkudniowych objazdów zabytkoznawczych,   dodatkowo po II roku odbywają się praktyki inwentaryzacyjne. XX wiek) oraz na sztukę Łodzi i regionu łódzkiego. Poszczególne epoki omawiane są w porządku chronolo­gicznym. Studia na poziomie licencjackim kończy obrona pracy dyplomowej przygotowywanej na III roku.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA


Studia II stopnia

na kierunku historia sztuki trwają 2 lata (4 semestry):

Lata I – II (semestry 1-4) obejmują zajęcia z dziejów sztuki, metodologii historii sztuki i  kursy specjalizacyjne, zgrupowane w blokach kursów specjalistycznych uzupełnionych praktykami. W tym okresie student jest zobowiązany do uczestniczenia w wybranych wykładach monograficznych i objazdach zabytkoznawczych. Najważniejszymi zajęciami na latach I-II, jest seminarium magisterskie ich efektem jest praca magisterska. Zajęcia specjalizacyjne w semestrach 1-4 (seminaria, kursy specjalistyczne) pozwalają na profilowanie umiejętności zawodowych studenta.

 

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA